Menu

WPL2b

In WPL2b gebruikt de docent in opleiding activerende didactiek in zijn met meer eigen verantwoordelijkheid gekozen lessenserie. Hij wordt geadviseerd een BPV-bezoek uit te voeren om zo de beroepencontext van de doelgroep beter aan het eigen onderwijs te kunnen koppelen. De keuze van leerwerktaken stemt de docent in opleiding met zijn WPB af. De bijhorende literatuur is deels of globaal gegeven. In de uitvoering wordt de docent in opleiding ondersteund door de WPB en OB.

De student in beeld

De derdejaars student van de opleiding HAN ILS en ALO heeft meerdere stages gelopen, diverse onderwijscontexten gezien en ook ervaring opgedaan in leersituaties met allerlei soorten studenten (kinderen, pubers, volwassenen, theoretische leerwegen, praktische leerwegen). Het is mogelijk dat de student vanuit eerdere ervaringen al een indruk van het mbo heeft. Het kan echter evengoed zijn dat de student nog geen kennismaking heeft gehad met het mbo.

Integraal beroepsbeeld eind wpl2b

De student is zich bewust van zijn leerdoelen en werkt hier actief aan. De student kan (onder begeleiding) verschillen tussen leerlingen/mbo-studenten en groepsprocessen in de klas analyseren, definiëren en beschrijven en houdt hier rekening mee. De student bereidt onder begeleiding een lessenreeks voor en voert deze uit. De student heeft voldoende zelfvertrouwen om zelfstandig voor de klas te staan.

Begeleiden en opleiden

Tijdens werkplekleren 2b begeleid je de docent in opleiding in zijn lesgeven met samenhangende onderwijsactiviteiten (waarbij je bijna altijd aanwezig bent) en examinering en laat je hem verder kennismaken met de verschillende rollen van een mbo-docent. Een BPV-bezoek geeft hem inzicht in zijn doelgroep en stimuleert hem zijn lessen beroepsgericht en activerend in te richten. Stimuleer hem in het team te participeren.

Hij stemt zijn keuze voor een bepaalde leerwerktaak (in de voorgeschreven, of aan het eigen leerdoel aangepaste vorm) met jou af. Jij en de OB/OC ondersteunen hem in de onderzoeksmatige uitvoering ervan en de koppeling met de theorie. Ook in je wekelijkse begeleidingsgesprekken en de weekreflecties laat je de docent in opleiding de koppeling met de literatuur maken. Je zet hem aan tot reflectie op zijn handelen en stimuleert daardoor de kritisch onderzoekende houding.

Beoordeling

In het beoordelen van de docent in opleiding werk je samen met de SO en IO. Een van hen doet minstens één lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling.

  1. De docent in opleiding nodigt jou en de school-c.q. instituutsopleider uiterlijk drie weken voor het evaluatiegesprek uit. Hij schrijft een zelfevaluatie die hij uiterlijk vijf werkdagen bij jou en de school-c.q. instituutsopleider inlevert. Je schrijft zelf de beoordeling (arceren gehaalde indicatoren in de rubrics +  concretisering ervan in het woordrapport). Raadpleeg hierbij ook bij je teamleden. Je stuurt het woordrapport uiterlijk vijf werkdagen voor het evaluatiegesprek naar de docent in opleiding en de school-c.q. instituutsopleider. Jij en de school-c.q. instituutsopleider tekenen het woordrapport. Het door de docent in opleiding geschreven verslag van dit gesprek teken jij en bij niet akkoord neem je contact met de school- c.q. instituutsopleider op. 

Klik hier voor de procedure en werkwijze van ONmbo.

Verantwoording programma

                                                                                                                                  programma

  1. Onderzoek leervragen/bij elkaar kijken/koppeling theorie en praktijk/samenwerkend leren
  2. Onderzoek naar rollen en taken van de mbo-docent.

Vanuit dit gegeven starten we de tweede bijeenkomst met leerdoelen/leervragen vanuit de docent in opleiding geformuleerd (stagewerkplan/leerwerkplan) zodat we kunnen aansluiten bij de beginsituatie van de docent in opleiding en hij ‘in the lead is’ om zijn eigen leerproces vorm te geven.

De leerdoelen/leervragen worden omgezet in een kleine onderzoeksvraag. Daarmee komen we tegemoet aan ‘de onderzoekende houding’ die voor elke docent (in opleiding ) van groot belang is. ‘Samenwerkend leren’ bewerkstelligen we door het onderzoek in een drietal te laten uitvoeren. Zo werken we tegelijkertijd aan de waarden van ROC Nijmegen: meedoen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.

Tijdens het onderzoek moet de docent in opleiding de koppeling gaan leggen tussen praktijk en theorie. Het geheel wordt in de vijfde bijeenkomst afgesloten door middel van een posterpresentatie. Belangrijk daarin zijn: oplossingen bedenken, creativiteit inzetten en eigen kwaliteiten kunnen benoemen.

Bij onderdeel 2 wordt het mbo nog eens goed op de kaart gezet en met name het beroep van leraar binnen het mbo! We stimuleren de docent in opleiding om de diverse rollen te gaan bestuderen en kernvaardigheden en aspiraties ernaast te leggen.

Evaluatie

Aan het einde van de derde bijeenkomst wordt een tussenevaluatie gehouden waarbij de studenten bevraagd worden op de voortgang van de doelen van het praktijkcurriculum. Na de laatste bijeenkomst vindt er een schriftelijke evaluatie plaats.

ONderzoek

Tijdens wpl 2b voert de docent in opleiding een lessenserie en de gekozen leerwerktaken onderzoeksmatig uit. Dit doet hij onder begeleiding van de werkplekbegeleider en onderzoeksbegeleiders.

Links en documenten

De volgende documenten zijn ook via de site van bureau extern te vinden:

  • Een format voor een leerwerkplan
  • Beoordelingsformulier/zelfevaluatieformulier
  • Leerwerktaken
  • Stagekaart

Belangrijke documenten voor uitvoering:

  •  

ONdersteuning en professionalisering

In onze voorbeeldrol voor de docent in opleiding leren we van en met elkaar en willen we ons eigen handelen steeds professionaliseren. Daarom vinden er regelmatig intervisie en themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders plaats. Voor de mogelijkheden en data zie professionaliseringsactiviteiten. Wat kunnen aankomende docenten verder van je leren? Laat het ons weten en verzorg een (deel-)bijeenkomst voor aankomende docenten sectorbreed. Je kunt mailen naar de coördinator, de schoolopleiders of via de contactpagina.