Menu

WPL 3

In het laatste jaar van je opleiding functioneer je als zelfstandig docent, met eigen klassen, onder begeleiding op afstand van een werkplekbegeleider. Tijdens jouw stage bij de ONmbo voer je ongeveer 250 tot 325 minuten per week (4 tot 5,5 klokuren) onderwijsactiviteiten uit met groepen studenten. In je lessen pas je beroepsgerichte activerende didactiek toe zodat de lesinhoud betekenis voor studenten krijgt in de context van hun beroep waar zij voor worden opgeleid. Daarnaast maak je kennis en doe je ervaring op met andere rollen die je als mbo-leraar hebt, waaronder studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en andere teamtaken. Je neemt deel aan vergaderingen, legt stagebezoeken af, bent loopbaanbegeleider, ontwikkelt onderwijs en geeft lessen.

Kortom: een stage bij Opleidingsschool Nijmegen mbo is afwisselend, daagt je uit en geeft betekenis aan jouw vak!

 

Begeleiden en Beoordelen

Individuele begeleiding - Je wordt begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij Werkplekleren 3 uitvoert. Je werkplekbegeleider is tijdens werkplekleren 3 meer op afstand aanwezig. Bij werkplekleren 3 ben jij, als bijna startbekwaam docent, in the lead in je leerproces. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je jouw leerwerkplan met leerdoelen en leeractiviteiten opstelt en vervolgens afstemt met je werkplekbegeleider. Je werkplekbegeleider komt op lesbezoek en voert wekelijkse begeleidingsgesprekken met jou. Je gaat zelf actief aan de slag om de praktijk te koppelen aan de theorie (bijv. in je weekreflecties) en je werkplekbegeleider bevraagt je hierover.

Tijdens werkplekleren 3 maak je onderdeel uit van het team en voert bijhorende taken (samen) uit. Hierdoor ontdek je wie je bent als collega en wat jij kunt bijdragen aan het team. Dit houdt in dat ook collega-teamleden een begeleidende rol kunnen hebben in jouw leerproces.

Op deze manier ontdek je wie jij bent als docent en wat jouw visie is op lesgeven, maar ook hoe je bent als collega en wat jij kunt bijdragen in een team. Als docent in het MBO heb je immers meerdere rollen. Je bent niet alleen docent, maar studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en examinator.

Begeleidende bijeenkomsten - Tijdens werkplekleren 3 neem je naast de bijeenkomsten op de vrijdag op de HAN ook deel aan een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren. Denk hierbij aan workshops, intervisie en professionele leergemeenschappen. Leerwerktaken aansluitend bij de context van onze opleidingsschool, kunnen je ondersteunen bij jouw individuele leervragen. 

Onderzoek - Onderzoeksbegeleiders helpen je met het uitvoeren van je afstudeeronderzoek in de context van ONmbo. Dit doen zij door plenaire bijeenkomsten ter ondersteuning van het uitvoeren van jouw afstudeeronderzoek te organiseren, door het vragen te stellen om je kritisch onderzoekende houding te stimuleren en feedback te geven. Hier vind je de link naar de interne onderzoekspagina. 

Beoordelen - In het beoordelen van jouw stage werken de schoolopleider en instituutsopleider samen. Een van hen doet minstens één lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling samen met de werkplekbegeleider. Je wordt door schoolopleider/ instituutsopleider samen met de werkplekbegeleider beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van WPL2b. 

 • Nodig op tijd (uiterlijk 3 weken van tevoren) de school-/instituutsopleider en je werkplekbegeleider voor je tussen- en eindevaluatiegesprek uit en reserveer ook een ruimte.
 • Bereid het gesprek inhoudelijk voor door de zelfevaluatie te schrijven en
 • stuur deze uiterlijk 5 werkdagen voor het evaluatiegesprek aan de betrokkenen bij het gesprek.
 • Het verslag van het gesprek laat je door je werkplekbegeleider ondertekenen.

Klik hier voor de procedure en werkwijze van ONmbo.

Opdrachten

   

Om aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken, helpt het je bewust op je eigen handelen terug te kijken, de theorie aan de praktijk te koppelen en voor eigen leerdoelen op onderzoek uit te gaan. Handvatten hierbij zijn:

 1. Tweewekelijkse reflecties
 2. Minstens 1 Leerwerktaak MBO
 3. Video-opnames

Je kunt dit materiaal hier inleveren:      

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie, waarin je kritisch op je handelen terugkijkt, relevante situaties beschrijft en analyseert en alternatieven voor je handelen benoemd om deze weer in de praktijk uit te proberen. Hierbij verwijs je naar de literatuur. O.a. deze reflecties bieden input voor je wekelijks gesprek met je werkplekbegeleider.

Leerwerktaken MBO – Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Om aan je leerdoelen te werken voer je minstens 1 leerwerktaak uit. Je kunt deze in de voorgegeven vorm inzetten, deze voor het behalen van je eigen leerdoel aanpassen of hem als inspiratiebron gebruiken.  

Stem de keuze van de leerwerktaak (met behulp van jouw leerwerkplan) met je werkplekbegeleider af. Deze zal je ook van feedback op je uitvoering voorzien.

Video-opnames – Om beter zicht op je eigen handelen te krijgen en nog eens rustig terug te kunnen kijken maak je lesopnames; ook deze lesopnamen leveren input voor je gesprek met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de school-/instituutsopleider vragen om een opname.

Programma

Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan. Je bent ook via Outlook uitgenodigd voor deze bijeenkomsten met tijd en locatie. 

ONderzoek

Tijdens wpl 3 voer je een praktijkgericht onderzoek binnen de context van het ROC uit. ONmbo heeft aparte onderzoekskringen waarin je met andere aankomende docenten begeleid wordt en met je vragen terecht kunt. In samenwerking tussen lerarenopleiders van de HAN en medewerkers van ROC Nijmegen vindt de begeleiding en ook beoordeling plaats.  In de kalender vind je terug wanneer de onderzoekskringen gepland zijn.

Formulieren

De beoordelingsformulieren en voorbeelden van een leerwerkplan zijn op de site van bureau extern te vinden.

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

 • de duur van de stage
 • de periode
 • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
 • welke dagen
 • hoeveel lessen etc.
 •  en verwachtingen aan de aankomende docent, werkplekbegeleider en school-/instituutsopleider voor, tijdens en in de afsluitende fase van het werkplekleren.

 

                                                

Anderen over de Opleidingsschool

“Op aanraden van de teams Juridisch en Secretarieel heb ik mijn onderzoek gedaan naar een pilot die zij waren gestart voor keuzewerktijd. Ik werd begeleid door de onderzoekskring ‘Passend Onderwijs’, waarbij ik extra begeleiding heb gekregen van een medewerker van ROC Nijmegen. Ik heb verschillende docenten en studenten geïnterviewd en een enquête ontworpen die is afgenomen bij zo’n 100 studenten. Uiteindelijk is de lijst met mijn aanbevelingen ook serieus in overweging genomen bij het evalueren van de pilot. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik een nuttig onderzoek heb uitgevoerd, waar zowel ik als het ROC Nijmegen wat aan hebben.”
Dirk over ONderzoek
“Tijdens elke intervisie leerde ik iets anders en voelde ik me door een medestudent of spreker geïnspireerd om iets nieuws te proberen in de klas.”
Dirk over themabijeenkomsten
“Je zit met verschillende opleidingen bij elkaar, en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en good practices. Het was een unieke leerervaring, om die te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren.
Naura over themabijeenkomsten
“Je zit met verschillende opleidingen bij elkaar, en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en good practices. Het was een unieke leerervaring, om die te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren.”
Naura over curriculum