Menu

WPL 2b

Tijdens WPL2b bij ONmbo voer je 40-50 lessen en/of onderwijsactiviteiten met groepen studenten uit. Jij probeert zicht erop te krijgen wie je doelgroep is. Ook door een BPV bezoek leer je je doelgroep beter kennen. Je maakt kennis met de beroepencontext waarvoor je doelgroep wordt opgeleid.

Je ontwerpt een lessenserie voor jouw specifieke doelgroep en voert deze uit. Hierbij gebruik je (beroepsgerichte) activerende didactiek. Vervolgens kijk je terug op je handelen en evalueer je je lessenserie, met koppeling naar de theorie.

Om aan je zelf gekozen leerdoelen te werken voer je minstens één leerwerktaak [link lwtbank] in de voorgegeven - of aan je eigen leerdoel aangepaste vorm- uit. Je keuze stem je af met je werkplekbegeleider. Deze en de onderzoeksbegeleiders ondersteunen je in de uitvoering ervan.

Kortom: een werkplekleren bij Opleidingsschool Nijmegen mbo is afwisselend, daagt je uit en geeft betekenis aan jouw vak!

Begeleiding en Beoordeling

Individuele begeleiding - Je wordt begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij Werkplekleren 2b uitvoert. Jij stelt je eigen leerwerkplan met leerdoelen en leeractiviteiten op en stemt deze met je werkplekbegeleider af.

Je voert samenhangende onderwijsactiviteiten (waarbij je werkplekbegeleider bijna altijd in de les aanwezig is) en doet zo ervaring op in het organiseren van onderwijsactiviteiten. Op deze manier ontdek je wie jij bent als docent en wat jouw visie is op lesgeven.

Je werkplekbegeleider voert wekelijkse begeleidingsgesprekken met jou. Je gaat zelf actief aan de slag om de praktijk te koppelen aan de theorie (bijv. in je weekreflecties en zelfgekozen leerwerktaak).

Begeleidende bijeenkomsten - Tijdens werkplekleren 2b neem je deel aan een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren 2b. Denk hierbij aan werkbijeenkomsten waar je met anderen aan de door jezelf gekozen leerdoelen onderzoeksmatig werkt en kennis uitwisselt. Je wordt hierbij ondersteunt door o.a. onderzoeksbegeleiders. 

Beoordelen - In het beoordelen van jouw stage werken de schoolopleider en instituutsopleider samen. Een van hen doet minstens één lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling samen met de werkplekbegeleider. Je wordt door schoolopleider/ instituutsopleider samen met de werkplekbegeleider beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van WPL2b. 

Nodig op tijd (uiterlijk 3 weken van tevoren) de school-/instituutsopleider en je werkplekbegeleider voor je tussen- en eindevaluatiegesprek uit en reserveer ook een ruimte.

Bereid het gesprek inhoudelijk voor door de zelfevaluatie te schrijven en stuur deze uiterlijk 5 werkdagen voor het evaluatiegesprek aan de betrokkenen bij het gesprek. Het verslag van het gesprek laat je door je werkplekbegeleider ondertekenen. Klik hier voor de procedure en werkwijze van ONmbo.

 

Opdrachten

Om aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken, helpt het je bewust op je eigen handelen terug te kijken, de theorie aan de praktijk te koppelen en voor eigen leerdoelen op onderzoek uit te gaan. Handvatten hierbij zijn:

  1. Tweewekelijkse reflecties
  2. Minstens 1 Leerwerktak MBO
  3. Video-opnames

Je kunt dit materiaal hier inleveren:      

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie, waarin je kritisch op je handelen terugkijkt, relevante situaties beschrijft en analyseert en alternatieven voor je handelen benoemd om deze weer in de praktijk uit te proberen. Hierbij verwijs je naar de literatuur. O.a. deze reflecties bieden input voor je wekelijks gesprek met je werkplekbegeleider.

Formats voor schriftelijke reflecties kun je hier [link verschillende formats] vinden.

Leerwerktaken MBO – Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Om aan je leerdoelen te werken voer je minstens 1 leerwerktaak uit. Je kunt deze in de voorgegeven vorm inzetten, deze voor het behalen van je eigen leerdoel aanpassen of hem als inspiratiebron gebruiken.  

Stem de keuze van de leerwerktaak (met behulp van jouw leerwerkplan) met je werkplekbegeleider af. Deze zal je ook van feedback op je uitvoering voorzien.

Video-opnames – Om beter zicht op je eigen handelen te krijgen en nog eens rustig terug te kunnen kijken maak je lesopnames; ook deze lesopnamen leveren input voor je gesprek met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de school-/instituutsopleider vragen om een opname.

Programma

Hier vind je het complete programma voor wpl2b schooljaar 2018/2019.  Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal het plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. 

ONderzoek

Tijdens deze stage krijg je de onderzoekende houding mee in de opdrachten van het programma van de Opleidingsschool. 

Formulieren

De volgende documenten zijn ook via de site van bureau extern te vinden:

 

 

 

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

  • de duur van de stage
  • de periode
  • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
  • welke dagen
  • hoeveel lessen etc.
  • en verwachtingen aan de aankomende docent, werkplekbegeleider en school-/instituutsopleider voor, tijdens en in de afsluitende fase van het werkplekleren.