Menu

WPL 2a

Tijdens WPL2a bij ONmbo adviseert je werkplekbegeleider bij het uitvoeren van lessen. Je voert 30-40 lessen en/of onderwijsactiviteiten met groepen studenten uit. In de observatie in het begin van wpl2a zie je de koppeling met het beroep van de doelgroep.                                                                                                                                                 

Het kunnen formuleren van eigen leerdoelen staat in het middelpunt van WPL2a. Hierbij zoekt je samen met je werkplekbegeleider naar passende leerwerktaken, en voert deze en de door de opleiding verplichte leertaken onderzoeksmatig met hulp van je werkplekbegeleider en onderzoeksbegeleider uit. De presentatie van je leerwinst gebeurt op activerende wijze.

Kortom: een stage bij Opleidingsschool Nijmegen mbo is afwisselend, daagt je uit en geeft betekenis aan jouw vak!

Begeleiding en Beoordeling

Individuele begeleiding - Je wordt begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij Werkplekleren 2a uitvoert. Jij stelt je leerwerkplan met leerdoelen en leeractiviteiten samen met je werkplekbegeleider op.  Geadviseerd door je werkplekbegeleider voer je lessen uit (waarbij je werkplekbegeleider altijd aanwezig is) en doe je steeds meer ervaring op in les geven.

Je werkplekbegeleider voert wekelijkse begeleidingsgesprekken met jou. Je werkplekbegeleider ondersteunt je waar nodig om de praktijk te koppelen aan de theorie (bijv. in je weekreflecties en leerwerktaak).

Begeleidende bijeenkomsten - Tijdens werkplekleren 2a neem je deel aan een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren 2a. Denk hierbij aan intervisie- en werkbijeenkomsten waar je met anderen aan de gekozen leerdoelen onderzoeksmatig werkt en kennis uitwisselt. Je wordt hierbij geholpen door je werkbegeleider en onderzoeksbegeleiders. 

Beoordelen - In het beoordelen van jouw stage werken de schoolopleider en instituutsopleider samen. Een van hen doet minstens één lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling samen met de werkplekbegeleider. Je wordt door schoolopleider/ instituutsopleider samen met de werkplekbegeleider beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van WPL2a. 

Nodig op tijd (uiterlijk 3 weken van tevoren) de school-/instituutsopleider en je werkplekbegeleider voor je tussen- en eindevaluatiegesprek uit en reserveer ook een ruimte.

Bereid het gesprek inhoudelijk voor door de zelfevaluatie te schrijven en stuur deze uiterlijk 5 werkdagen voor het evaluatiegesprek aan de betrokkenen bij het gesprek. Het verslag van het gesprek laat je door je werkplekbegeleider ondertekenen. Klik hier voor de procedure en werkwijze van ONmbo.

Opdrachten

Om aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken, helpt het je bewust op je eigen handelen terug te kijken, de theorie aan de praktijk te koppelen en voor eigen leerdoelen op onderzoek uit te gaan. Handvatten hierbij zijn:

  1. Tweewekelijkse reflecties
  2. Minstens 1 Leerwerktak MBO
  3. Video-opnames

Je kunt dit materiaal hier inleveren:      

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie, waarin je kritisch op je handelen terugkijkt, relevante situaties beschrijft en analyseert en alternatieven voor je handelen benoemt om deze weer in de praktijk uit te proberen. Hierbij verwijs je naar de literatuur. O.a. deze reflecties bieden input voor je wekelijks gesprek met je werkplekbegeleider.

Formats voor schriftelijke reflecties kun je hier [link verschillende formats] vinden.

Leerwerktaken MBO – Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Om aan je leerdoelen te werken voer je minstens 1 leerwerktaak uit. Je kunt deze in de voorgegeven vorm inzetten, deze voor het behalen van je eigen leerdoel aanpassen of hem als inspiratiebron gebruiken.  Je werkplekbegeleider ondersteunt je in de keuze van de leerwertaak (met behulp van jouw leerwerkplan). Deze zal je ook van feedback op je uitvoering voorzien.

Video-opnames – Om beter zicht op je eigen handelen te krijgen en nog eens rustig terug te kunnen kijken maak je lesopnames; ook deze lesopnamen leveren input voor je gesprek met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de school-/instituutsopleider vragen om een opname.

Programma

Hier vind je het complete inhoudelijke programma voor wpl2a schooljaar 2018/2019. Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

Ben je student en wil je precies weten in welk lokaal het plaatsvindt, dan klik je hier. Je komt dan op de sharepoint omgeving van ONmbo. Wil je deze planning aan jouw agenda toevoegen, zodat je altijd up to date blijft? Dan kun je hier een handleiding downloaden die je uitlegt hoe dat moet. 

ONderzoek

Tijdens werkplekleren 2a neem je deel aan een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren 2a. Denk hierbij aan werkbijeenkomsten waar je met anderen aan de gekozen leerdoelen onderzoeksmatig werkt en kennis uitwisselt. Je wordt hierbij ondersteunt door je werkbegeleider en onderzoeksbegeleiders. 

Formulieren

De volgende documenten zijn ook via de site van bureau extern te vinden:

Stagekaart

Op de site van Bureau extern vind je de huidige stagekaart. Hierin staat onder andere

  • de duur van de stage
  • de periode
  • hoeveel uur begeleiding er beschikbaar is
  • welke dagen
  • hoeveel lessen etc.
  •  en verwachtingen aan de aankomende docent, werkplekbegeleider en school-/instituutsopleider voor, tijdens en in de afsluitende fase van het werkplekleren.