Menu

WPL 1

Het kiezen van jouw studie is de eerste van de vele keuzes die je nog zult maken tijdens je opleiding en je leven. Om de juiste keuze te maken moet je eerst weten wat er te kiezen valt. Hoe kun je weten waar je straks les wilt gaan geven, zonder te weten wat het onderwijs zoal te bieden heeft? Tijdens jouw eerste studiejaar is er de mogelijkheid om je te oriënteren op het MBO.

Na WPL1 kun je voor jezelf de vraag beantwoorden: “Kan en wil ik docent worden?”. 

Zo staat deze fase in het teken van kennismaken met het docent-zijn, het geven van deellessen en het middelbare beroepsonderwijs op zich. Je geeft een aantal lessen en/of onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen. Ook voer je opdrachten uit, die je laten oriënteren op het brede werkveld van de (mbo-)docent. Deze opdrachten voer je samen met je medestudenten onder leiding van een docent van het ROC en een van HAN ILS onderzoeksmatig uit. 

Kortom: werkplekleren bij Opleidingsschool Nijmegen mbo is afwisselend, daagt je uit en geeft betekenis aan jouw vak!

Startgesprek

In de eerste maand van je stage plan je een startgesprek in. De voorbereidingen voor het startgesprek vinden plaats in de bijeenkomsten van ONmbo. 

 

Begeleiding

Begeleidende bijeenkomsten - Tijdens werkplekleren 1 leer je samen met je medestudenten tijdens een door de opleidingsschool ontworpen en op locatie uitgevoerd programma ter ondersteuning van het succesvol doorlopen en afronden van het werkplekleren 1. Je gaat uit op onderzoek, probeert de theorie te koppelen aan de praktijk, ontwerpt en geeft deellessen, wisselt ervaringen uit en evalueert.

Individuele begeleiding - Je wordt begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij Werkplekleren 1 uitvoert. Jij stelt leerdoelen op en voert daarbij passende opdrachten uit. Je werkplekbegeleider en opleiders vanuit ONmbo helpen je hierbij en voeren begeleidingsgesprekken met jou. 

Groei- en presentatiedossier

Groeidossier
Tijdens de stage houd je een groeidossier bij. Hierin verzamel je documenten die laten zien waar je aan werkt, welke leerdoelen je hebt, hoe je jezelf ontwikkelt als leraar in opleiding en welke resultaten je bereikt. Hiervoor gebruik je het digitale portfolio (Bulb). De HAN heeft een handleiding gemaakt waarin suggesties staan voor de indeling van je groeidossier. Wij adviseren deze over te nemen om te zorgen dat het overzichtelijk blijft voor alle betrokkenen. Het is fijn wanneer je je WPB en SO koppelt aan je Bulb, zodat zij je kunnen volgen en uiteindelijk je presentatiedossier kunnen inzien. Je zorgt dat je van het start-, tussen- en eindgesprek een verslag maakt en plaatst deze in je groeidossier. 

Alle stappen die je moet zeggen voor je tussenevaluatie en eindbeoordeling, kun je vinden in de routing tussenevaluatie en eindbeoordeling

Tip: vraag tussentijds feedback op bewijsmaterialen.

Presentatiedossier
Uiteindelijk kies je een aantal bewijsstukken uit je groeidossier, die je gaat gebruiken voor  jouw presentatiedossier (in Bulb) om je ontwikkeling binnen de vier bekwaamheidsgebieden zichtbaar te maken. Dit presentatiedossier zet je in voor je eindebeoordeling van je stage.

Aan welke bewijzen voor je presentatiedossier kan je denken? Student-enquêtes, filmmateriaal, gespreksopnames, lesobservaties, lesvoorbereidingen, reflecties (over van alles), leeractiviteiten, handelingsplannen, adviezen,….. aan jouw fantasie zijn geen grenzen gesteld.

Eisen voor je presentatiedossier en eindbeoordeling:
In je presentatiedossier verzamel je de bewijzen waaruit blijkt dat je bekwaam bent a.d.h.v. bekwaamheidsgebieden. Dit presentatiedossier is voorzien van een leeswijzer (inhoudsopgave), waarin de beoordelaars meegenomen worden in de opzet van je presentatiedossier. Elk bewijsstuk moet de volgende onderdelen bevatten:

  1. Input van verschillende perspectieven (studenten, WPB, collega’s) waarbij je eigen perspectief (reflectie) verplicht is. De WPL3 studenten maken hier gebruik van perspectief vanuit het werkveld.
  2. Theoretische onderbouwing.
  3. Koppeling met je leerdoelen, kwaliteiten en je eigen visie.

De vorm van je eindpresentatie is vrij. Dat wil zeggen dat je tijdens je eindbeoordeling zelf mag kiezen op welke manier jij laat zien dat je bekwaam bent volgens de vier gebieden. Zorg voor een goede onderbouwing. Inhoudelijk moet je zorgen dat de bekwaamheidsgebieden voldoende worden ondersteund met bewijsmaterialen die voldoen aan de 3 criteria punten hierboven. Tijdens je eindbeoordeling (60 minuten) moet er naast je presentatie voldoende tijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Inleveren beoordeling
Via de HAN krijg je te horen wat en op welke manier je alles moet inleveren voor je eindbeoordeling. Om je stage bij ROC Nijmegen goed af te ronden uploadt je de tussen- en eindbeoordeling INCL. gespreksverslagen op Bulb. De werkplekbegeleider levert de tussen- en eindbeoordeling in per mail bij de Schoolopleider. 

Bewijsmateriaal

Om aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken, helpt het je bewust op je eigen handelen terug te kijken, de theorie aan de praktijk te koppelen en voor eigen leerdoelen op onderzoek uit te gaan. Je gaat bewijsmateriaal verzamelen waarmee jij de bekwaamheidsgebieden kunt aantonen. Voorbeelden die je kunt gebruiken:

Voorbeelden van bewijsmateriaal:

• Producten van leerlingen
• Lesvoorbereiding
• Uitgewerkte activerende werkvorm
• Opzet van een excursie of veldwerk
• Reflecties
• Feedback
• Een ingevulde vragenlijst zoals VIL of interview
• een mail van een collega, peer of MBO-student
• Verantwoording met daarin een koppeling naar theorie
• Een foto, tekening, stukje film of audio van een betekenisvolle situatie

Formulieren

Je vindt de handleiding van je stage en het beoordelingsformulier op de website van de HAN.