Menu

S&B - Hoofdfase 3

In WPL3 verzorgt de docent in opleiding zelfstandig het onderwijs, waarin hij beroepsgerichte activerende didactiek toepast en examineert. Ook wordt geadviseerd dat hij de rol van duo-SLB op zich neemt. Hij kiest zelfstandig passende leerwerktaken en zoekt zelf de passende literatuur erbij. Hij wordt op afstand begeleid door de WPB, aan wie hij zijn keuzes verantwoordt. Bij het schrijven van zijn praktijkonderzoek wordt hij door de OB ondersteund. 

De student in beeld

De vierdejaars student van de opleiding HAN ILS heeft meerdere stages gelopen, diverse onderwijscontexten gezien en ook ervaring opgedaan in leersituaties met allerlei soorten studenten (kinderen, pubers, volwassenen, theoretische leerwegen, praktische leerwegen). De student heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor de afstudeerrichting (v)mbo. De kans is aanwezig dat de student vanuit eerdere ervaringen al een indruk van het mbo heeft. Het kan echter evengoed zijn dat de student nog geen ervaring heeft gehad met het uitvoeren van een mbo-docentschap.

Integraal beroepsbeeld eind wpl3

De docent in opleiding verzorgt en ontwikkelt zelfstandig onderwijs en levert actief een bijdrage aan het organiseren van het onderwijs.

Begeleiden en opleiden

Tijdens Hoofdfase 3 begeleid je de docent in opleiding op afstand. Dit betekent dat de docent in opleiding zelfstandig onderwijsactiviteiten verzorgt en als teamlid leert te functioneren. Hij is in the lead om zijn eigen ontwikkeling te sturen, die hij met jou afstemt om aan de vereiste kaders te voldoen (zie rubrics van het beoordelingsformulier)

In je rol als gastheer laat je de docent in opleiding kennismaken met de organisatie en het team. Betrek teamcollega’s in de begeleiding van de docent in opleiding. Dit kan hem meer leerervaringen en een gedifferentieerder beeld in de beoordeling opleveren.

Daarnaast faciliteer je de docent in opleiding om kennis en ervaring op te doen met andere rollen die je als mbo-docent hebt, waaronder studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, examinering, het lesgeven en het functioneren als teamlid.

In je rol als leermeester en coach stimuleer je de docent in opleiding onderwijsactiviteiten betekenisvol in te richten door beroepsgerichte activerende didactiek toe te passen. Hij plaatst hierbij de lesinhoud in de context van het beroep van de op te leiden student.

De onderzoekende kritische houding stimuleer je door de docent in opleiding tot reflectie op zijn handelen aan te zetten en de theorie daaraan te koppelen. Dit doe je in wekelijkse gesprekken over zijn handelen, en in feedback op zijn weekreflecties, gekozen opdrachten/leerwerktaken en leertaken (= verplichte opdrachten vanuit de lerarenopleiding). Verder beoordeel je de docent in opleiding, samen met de school- c.q. instituutsopleider ontwikkelingsgericht.

Beoordeling

Verantwoording programma

                                                                                                                           programma

Bijeenkomst 1Startbijeenkomst voor alle stagiaires en WPB. Hier ontmoet je andere studenten en WPB’ en krijg je informatie over de Opleidingsschool, de planning en inhoud.  

Bijeenkomst 2: Passend onderwijs Deze bijeenkomst staat in het teken van Passend Onderwijs. Er komen mensen van Passend Onderwijs, Begeleiding op Maat en Expertisecentrum langs om je te vertellen over wat dit precies is en hoe dit bij ROC Nijmegen is geregeld.  

Bijeenkomst 3: De geliefde leraar?  Wat voor type docent ben jij of wil je zijn? Dit ga je met behulp van het spel van Veronica Weusten bekijken. Daarnaast kijk je naar de leerwerktaken en hoe je deze moet toepassen. Studenten ontdekken & ontwikkelen de vereiste competenties binnen de vastgestelde beroepstaken door het uitvoeren van één of meerdere leerwerktaken.

Bijeenkomst 4: Klassenmanagement/Bumpy moments  Intervisie door middel van je eigen ‘bumpy moments’. Carlos van Kan, ontwikkelaar van deze methode, komt hierover een gastcollege geven.

Intervisiebijeenkomst 1: motivatie in het mbo   

 1. Voorstelrondje  
 2. Introductie onderwerp: motivatie (competenties; interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk/didactisch) met theoretisch kader  
 3. Waar loop je tegenaan in de praktijk?  
 4. Verschillen beroepsgerichte lessen en AVO  
 5. Casus bespreken: ‘wat als de helft van de klas wil stoppen met de opleiding?’
 6. Nabespreken en vooruitblik bijeenkomst 2  

Intervisiebijeenkomst 2: pedagogisch competent in het mbo 

 1. Rondje ervaringen / mededelingen  
 2. Introductie thema’s: pedagogisch competent in het mbo   
 3. Koppeling theorie-praktijk 
 4. Intervisieronde  
 5. Nabespreken en vooruitblik bijeenkomst 3  

  Intervisiebijeenkomst 3:  beroepsgerichte didactiek 

 1. Rondje ervaringen 
 2. Beroepsgerichte didactiek in de praktijk, ‘best practice’ (competentie vakinhoudelijk/didactisch, organisatorisch)  
 3. Werkvorm in groepen   
 4. Plenaire terugkoppeling  
 5. Vooruitblik laatste bijeenkomst  

  Intervisiebijeenkomst 4: samenwerken met collega’s/omgeving, reflectie en ontwikkeling 

 1. Rondje ervaringen   
 2. Thema’s; competenties samenwerken collega’s en omgeving, reflectie    
 3. Van LIO naar collega; samenwerking omgeving, collega’s, reflectie  -Samenwerking met de omgeving; ouders, TB, PaO, bedrijven, potentiële                  studenten, oudergesprekken  - Samenwerken met collega’s; organisatie leren kennen, time-management, leren nee zeggen  - Reflectie en ontwikkeling (hoe blijf je jezelf ontwikkelen na het afronden van je opleiding? HR/professionalisering, bespreekbaar maken bij leidinggevende)  
 4. Evaluatie en afsluiting intervisiebijeenkomsten:  

Naast dit programma over inhoudelijke en intervisie aspecten is er ook een onderzoeksprogramma (bijlage V) dat opgesteld is in samenwerking met de HAN. Deze twee soorten programma’s zijn op elkaar afgestemd op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. Deze bijeenkomsten bestaan in het begin uit onderzoekskringen en gaan over in individuele begeleidingsafspraken. Daarna vinden ze plaats op aanvraag.

Evaluatie

Per bijeenkomst en van het programma op zich. Van de gehele stage via de hbo-spiegel.

ONderzoek

Links en documenten

ONdersteuning en professionalisering

In onze voorbeeldrol voor de docent in opleiding leren we van en met elkaar en willen we ons eigen handelen steeds professionaliseren. Daarom vinden er regelmatig intervisie en themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders plaats. Voor de mogelijkheden en data zie professionaliseringsactiviteiten. Wat kunnen aankomende docenten verder van je leren? Laat het ons weten en verzorg een (deel-)bijeenkomst voor aankomende docenten sectorbreed. Je kunt mailen naar de coördinator, de schoolopleiders of via de contactpagina.