Menu

KOP-opleiding

Je hebt al een studie afgerond en nu kom je erachter dat je docent wilt worden. Dan begin je aan de KOP-opleiding. Dit houdt in dat je in één jaar jouw bevoegdheid gaat halen. Dit vraagt niet alleen veel van jouw kennis, maar vereist ook timemanagement. Je krijgt dan ook intensieve begeleiding en er is voor jou een speciaal programma samengesteld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het mbo. Je maakt kennis met verschillende competenties die je nodig hebt als leraar, in de vorm van leerwerktaken en themabijeenkomsten. De competenties zijn zowel breed inzetbaar als specifiek voor het mbo. Het is een zwaar jaar, maar aan het einde ervan ben je een toonbeeld van het belang van een leven lang ontwikkelen!

Startgesprek

In de eerste maand van je stage plan je een startgesprek in. Op de website van ONmbo staat met wie je dit startgesprek moet voeren. Zorg ervoor dat je de mensen op tijd een uitnodiging stuurt.

Zorg dat je de volgende punten hebt gedaan, voordat je je gesprek in gaat:
- Je hebt de informatiefilm gekeken van ONmbo (zie website)
- Je hebt een plan gemaakt voor je leerdoelen en de stappen die je daarbij gaat zetten.
- Je hebt je verdiept in de doelgroep waarmee je gaat werken (doelgroep analyse).
- Je hebt de nieuwe handleiding en de beoordelingsformulieren van jouw stage doorgelezen.

Agenda voor je startgesprek

 1. Wie ben ik?
  Je geeft in het kort een beeld van wie jij als persoon bent en alle belangrijke zaken die van toepassing zijn voor je stage en een goede begeleiding. Daarnaast geef je aan op welke manier jij het beste leert en wat je hiervoor nodig hebt.
 2. Beeldvorming MBO
  Hoe is je beeld van het MBO, het ONmbo en de docent die op onze school werkt.
 3. Jouw stageplek
  Hoe ziet je stage op het ROC eruit? Wat is je rol in het team, en wat zijn de verwachten?
 4. Leerproces
  Wat zijn jouw talenten en leerpunten voor je stageperiode?
 5. Plan van aanpak
  Welke stappen ga jij zetten om je leerdoelen te behalen. Je begint met het maken van je groeidossier.

Voor een extra uitleg over het startgesprek kun je dit filmpje kijken. 

Begeleiding

Alle stages worden begeleid door gecertificeerde werkplekbegeleiders binnen het team waarin jij stageloopt. Ze ondersteunen jou bij het realiseren van je stagedoelen en je krijgt advies over welke leeractiviteiten je kunt ondernemen. Ook helpen ze jou om de theorie aan jouw lespraktijk te koppelen, door het stellen van vragen. 

Bij de opleidingsschool vinden wij het belangrijk dat jij de ruimte krijgt om onderdeel te zijn van het onderwijsteam, op een manier die past bij jou en je stage. Ook hiervoor draagt jouw werkplekbegeleider zorg. Op deze manier ontdek je wie jij bent als docent en wat jouw visie is op lesgeven, maar ook hoe je bent als collega en wat jij kunt bijdragen in een team.

Als docent in het MBO heb je immers meerdere rollen. Je bent niet alleen docent, maar studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en examinator.

In het beoordelen van jouw stage werken de schoolopleider en instituutsopleider samen. Een van hen doet een lesbezoek en is betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling door de werkplekbegeleider. Je wordt door hen samen beoordeeld op basis van de benodigde competenties en vaardigheden, die horen bij de eindkwalificaties van de verschillende stages. 

Groei- en presentatiedossier

Groeidossier
Tijdens de stage houd je een groeidossier bij. Hierin verzamel je documenten die laten zien waar je aan werkt, welke leerdoelen je hebt, hoe je jezelf ontwikkelt als leraar in opleiding en welke resultaten je bereikt. Hiervoor gebruik je het digitale portfolio (Bulb). De HAN heeft een handleiding gemaakt die je kunt vinden op de website van Bureau Extern, waarin suggesties staan voor de indeling van je groeidossier. Wij adviseren deze over te nemen om te zorgen dat het overzichtelijk blijft voor alle betrokkenen. Het is fijn wanneer je je WPB en SO koppelt aan je Bulb, zodat zij je kunnen volgen en uiteindelijk je presentatiedossier kunnen inzien. Je zorgt dat je van het start-, tussen- en eindgesprek een verslag maakt en plaatst deze in je groeidossier. 

Alle stappen die je moet zeggen voor je tussenevaluatie en eindbeoordeling, kun je vinden in de routing tussenevaluatie en eindbeoordeling

Tip: vraag tussentijds feedback op bewijsmaterialen.

Presentatiedossier
Uiteindelijk kies je een aantal bewijsstukken uit je groeidossier, die je gaat gebruiken voor  jouw presentatiedossier (in Bulb) om je ontwikkeling binnen de vier bekwaamheidsgebieden zichtbaar te maken. Dit presentatiedossier zet je in voor je eindebeoordeling van je stage.

Aan welke bewijzen voor je presentatiedossier kan je denken? Student-enquêtes, filmmateriaal, gespreksopnames, lesobservaties, lesvoorbereidingen, reflecties (over van alles), leeractiviteiten, handelingsplannen, adviezen,….. aan jouw fantasie zijn geen grenzen gesteld.

Eisen voor je presentatiedossier en eindbeoordeling:
In je presentatiedossier verzamel je de bewijzen waaruit blijkt dat je bekwaam bent a.d.h.v. bekwaamheidsgebieden. Dit presentatiedossier is voorzien van een leeswijzer (inhoudsopgave), waarin de beoordelaars meegenomen worden in de opzet van je presentatiedossier. Elk bewijsstuk moet de volgende onderdelen bevatten:

 1. Input van verschillende perspectieven (studenten, WPB, collega’s) waarbij je eigen perspectief (reflectie) verplicht is. De WPL3 studenten maken hier gebruik van perspectief vanuit het werkveld.
 2. Theoretische onderbouwing.
 3. Koppeling met je leerdoelen, kwaliteiten en je eigen visie.

De vorm van je eindpresentatie is vrij. Dat wil zeggen dat je tijdens je eindbeoordeling zelf mag kiezen op welke manier jij laat zien dat je bekwaam bent volgens de vier gebieden. Zorg voor een goede onderbouwing. Inhoudelijk moet je zorgen dat de bekwaamheidsgebieden voldoende worden ondersteund met bewijsmaterialen die voldoen aan de 3 criteria punten hierboven. Tijdens je eindbeoordeling (60 minuten) moet er naast je presentatie voldoende tijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Inleveren beoordeling
Via de HAN krijg je te horen wat en op welke manier je alles moet inleveren voor je eindbeoordeling. Om je stage bij ROC Nijmegen goed af te ronden uploadt je de tussen- en eindbeoordeling INCL. gespreksverslagen op Bulb. De werkplekbegeleider levert de tussen- en eindbeoordeling in per mail bij de Schoolopleider. 

Programma

Hier vind je het eerste deel van het programma voor KOP-opleiding. Je kunt in de kalender van deze site zien wanneer deze bijeenkomsten zijn en waarover ze gaan.

 

ONderzoek

Onderzoek doen binnen een praktijkgerichte organisatie is onderdeel van jouw stage. ONmbo heeft aparte onderzoekwerkplaats waar je terecht kunt met jouw vragen over jouw onderzoek en waar ze je ondersteunen gedurende het hele proces. De begeleiding bestaat uit een samenwerking tussen lerarenopleiders van de HAN en medewerkers van ROC Nijmegen. In de kalender vind je terug wanneer de onderzoekskringen gepland zijn.

Bewijsmateriaal

Om aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken, helpt het je bewust op je eigen handelen terug te kijken, de theorie aan de praktijk te koppelen en voor eigen leerdoelen op onderzoek uit te gaan. Je gaat bewijsmateriaal verzamelen waarmee jij de bekwaamheidsgebieden kunt aantonen. Voorbeelden die je kunt gebruiken:

Je gaat tijdens je stage aan de slag met het verzamelen van bewijsmateriaal wat je uiteindelijk kunt gebruiken in je presentatiedossier bij je tussen- en eindbeoordeling. 

Voorbeelden van bewijsmateriaal:

• Producten van leerlingen
• PowerPoint bij een les
• Lesvoorbereiding
• Uitgewerkte activerende werkvorm
• Opzet van een excursie of veldwerk
• Reflecties • Feedback
• Een ingevulde vragenlijst zoals VIL of interview
• een mail van een collega, peer of ouder
• Verantwoording met daarin een koppeling naar theorie
• Een foto, tekening, stukje film of audio van een betekenisvolle situatie
• Een leerwerktaak

Je levert dit materiaal in in Bulb.       

Reflectie - Elke twee weken maak je een reflectie, waarin je kritisch op je handelen terugkijkt, relevante situaties beschrijft en analyseert en alternatieven voor je handelen benoemd om deze weer in de praktijk uit te proberen. Hierbij verwijs je naar de literatuur. O.a. deze reflecties bieden input voor je wekelijks gesprek met je werkplekbegeleider.

Leerwerktaken MBO – Een leerwerktaak is een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven. De verzameling van de leerwerktaken vind je op de website van Bureau Extern. Hier zijn zowel de algemene als de MBO-specifieke leerwerktaken te vinden. De MBO-specifieke leerwerktaken zijn gebaseerd op het kwalificatiedossier van de MBO docent waarin de verschillende rollen en taken die een MBO-docent uitvoert uiteen gezet zijn. 

Om aan je leerdoelen te werken kun je leertaken gebruiken. Je kunt deze in de voorgegeven vorm inzetten, deze voor het behalen van je eigen leerdoel aanpassen of hem als inspiratiebron gebruiken. Stem de keuze van de leerwerktaak met je werkplekbegeleider af. Deze zal je ook van feedback op je uitvoering voorzien.

Video-opnames – Om beter zicht op je eigen handelen te krijgen en nog eens rustig terug te kunnen kijken maak je lesopnames; ook deze lesopnamen leveren input voor je gesprek met je werkplekbegeleider. Desgewenst kan ook de school-/instituutsopleider vragen om een opname.

Formulieren

Je vindt de handleiding van je stage en het beoordelingsformulier op de website van bureau extern.